Z&B FITNESS

Museum Place, Xinzha Lu, Jing An District Shanghai, 653sqm

Z&B Museum Place6
Z&B Museum Place1
Z&B Museum Place3jpg
Z&B Museum Place4
Z&B Museum Place14
Z&B Museum Place5
Z&B Museum Place8
Z&B Museum Place9
Z&B Museum Place13
Z&B Museum Place15
Z&B Museum Place7
Z&B Museum Place10
Z&B Museum Place11
Z&B Museum Place16
Z&B Museum Place12
 

Z & B 's lastest wellness space in Museum Place Jing An.

Photography: Brian Chua